شرایط برای همه یکسان می باشد مگر افرادیکه در شرایط خاص قرار داشته باشند:

تمام افراد میتوانند به عنوان مجری به صاحبان آژانس درخواست دهند و با قبول شرایط آژانس ها و ثبت کد آژانس ها به عنوان مجری فعالیت خود را آغاز کنند