شرایط برای همه یکسان می باشد مگر افرادیکه در شرایط خاص قرار داشته باشند:

1-سطح ثروت 10 الزامی می باشد

2- احراز هویت و ارسال تصویر کارت ملی و کارت بانکی

3-حداقل 10 روز فعالیت در برنامه

4-ثبت نام مجری در آخر ماه میلادی شروع میشود ( 25 ماه میلادی تا 1 ماه جدید)

5-کاربر باید در این مدت فعالیت یعنی قبل از مجری شدن نیز باید در لایو های دیگر مجریان ایران فعال باشد و بین کاربران محبوبیت داشته باشد و حامیانی داشته باشد

6-مجری باید تابع قانون باشد و در صورت تخلف فورا همکاری با او لغو و لایو او بسته خواهد شد

7-آخر هر ماه میلادی حقوق بر اساس سطح مجری مستقیم به کارت بانکی واریز میگردد