قوانین اساسی لیگو لایو :

1-استفاده از لباس های نامناسب و باز و تحریک کننده ممنوع می باشد

2-نژاد پرسیتی و توهین به ادیان مقدس ممنوع می باشد

3-فحاشی و توهین به کاربران ممنوع می باشد

4-تبلیغات فحشا و بی بندو باری ممنوع می باشد

5-تهدیدو قدترنمایی ممنوع می باشد

6-استعمال و تبلیغات دخانیات و مشروبات الکلی ممنوع می باشد

7-استفاده از سلاح سرد و گرم و یا تبلیغات آنها ممنوع می باشد

8-انتشار و افشای اطلاعات کاربران از جمله عکس و صدا و ویدیو ممنوع می باشد

+تمام کاربران باید تابع قوانین شرایط مدیران باشند و احترام را رعایت کنند+