قوانین دریافت آژانس مجری

• 18 سال یا بیشتر داشته باشید. ● آژانس باید نام و عکس مناسبی داشته باشد که نمایه را به عنوان آژانس مشخص کند. • حداقل نیاز برای افتتاح یک …